Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Registreerumine kinnitatakse koolitusele vastuvõtu teatega e-posti teel.

 Koolituse eest tasumine:
Koolituse eest on võimalik tasuda arve alusel. Koolituse eest tasumine on koolitusel osalemise eelduseks, kui ei ole eelnevalt lepitud kokku teisiti.
Arve koolituse eest esitatakse teile ametliku registreerumise lõppedes ning see tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul.
Kui arve tasub kool, esitame arve kohe peale registreerumist ning maksetähtajaga 21 päeva. Kui arve maksetähtaeg on peale koolituse toimumist palume koolil esitada tasumise kohta garantiikiri.

Koolitusest loobumine:

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist meilaadressili heleen@filmiope.ee või telefoninumbril 5205592.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid siiski ei ilmu koolitusele ega ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.

Koolituse ärajätmine:

MTÜ Filmiõppel on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kirjas, mis saadetakse 3 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

Muud tingimused:

Koolitusettevõttel on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma MTÜ Filmiõpe kirjaliku nõusolekuta.

Privaatsuspoliitika

Kehtivad alates 09.03.2020
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Filmiõpe MTÜ (edaspidi filmiõpe) veebilehel https://filmiope.ee/ (edaspidi veebileht).

Mõisted
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad filmiõppele omalt poolt infot. Näiteks uudiskirjale või teenustele registreerimine või filmiõppega meili teel ühenduse võtmine.
Teenused on kõik filmiõppe poolt pakutavad koolitused ja õppematerjalid.

Isikuandmete töötlemine
Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Filmiõpe kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
•    kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel uudiskirjaga, registreerimisel koolitusele või e-kirja saatmisel;
•    kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, õppeasutus – kasutaja registreerimisel koolitusele
•    veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil

Isikuandmete kasutamine
Filmiõpe kasutab isikuandmeid:
•    kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
•    kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest koolitustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Filmiõpe kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kolmas isik on filmiõppe lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub filmiõppe kasutajale teenuseid.
Filmiõpe kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
•    veebilehe majutust,
•    veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
•    uudiskirja süsteemi,
•    teenuste pakkumise süsteeme,
•    raamatupidamistarkvara kasutamist.
Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab filmiõpe kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Filmiõpe säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, teenustele registreerimisel olevat isiklikku infot aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi seda eemaldada.
Filmiõpe rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:
•    avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
•    nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
•    nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
•    nõuda isikuandmete ülekandmist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@filmiope.ee vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub filmiõppe meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirjas oleva lingi kaudu.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised
Filmiõppe veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades filmiõppe veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Küpsiseid on kahte tüüpi:
1.    Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
2.    Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome, Internet Explorer.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab filmiõpe Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Privaatsustingimuste muutmine
Filmiõpe jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@filmiope.ee